A 2020 októberében érettségire készülőknek! Nem tudom megígérni az összes tételt, de ami megvan, annak a helyét megjelöltem az alábbiakban. A szóbeliig néha még nézzetek el az oldalra, hátha ezt-azt még összeszedek!

MAGYAR NYELV KOMMUNIKÁCIÓ

1. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei itt: A nem nyelvi kommunikáció

2. A szóbeli és írásbeli kommunikáció hasonló és eltérő vonásai  itt: Szóbeliség és írásbeliség

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

3. A nyelvi változás és a nyelvi állandóság jelenségei példákkal

4. A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján itt: A nyelvújítás

5. A magyar szókészlet rétegei (ősi örökségünk, idegen eredetű szavaink) itt: A magyar szókészlet rétegei

EMBER ÉS NYELVHASZNÁLAT

6. A nyelv mint jelrendszer itt: (ugyanezen a címen)

7. Csoportnyelvek, rétegnyelvek nyelvi jellemzői

8. Egynyelvű szótárak itt: (ugyanezen a címen)

A NYELVI SZINTEK

9. A morfémák szerepe a szóalak felépítésében

10. Az egyszerű mondat, a mondatrészek itt: A mondat szintagmatikus szerkezete /az egyszerű mondat, mondatrészek

11. A magyar helyesírás rendszerszerűsége

 A SZÖVEG

12. A szöveg szerkezete: cím, bekezdés, tömb

13. Mindennapi és hivatalos szövegek nyelvi jellemzői

14. Szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői itt: Szövegtípusok a kommunikációs színtér szerint

A RETORIKA ALAPJAI

15. Az összefoglalás funkciója és típusai (vázlat, tartalmi kivonat)

16. A nyilvános beszéd nyelvi és viselkedésbeli kritériumai itt: A nyilvános beszéd

17. A szónoki beszéd megszerkesztésének folyamata itt: A szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a nyilvános megszólalásig

STÍLUS ÉS JELENTÉS

18. Az egyjelentésű, a többjelentésű és az azonos alakú szavak itt: Hangalak és jelentés kapcsolata

19. A társalgási stílus ismérvei és minősége

20. Az alakzatok néhány típusa: felsorolás, ismétlés, ellentét

IRODALOM MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL I. Kötelező szerzők

1. A paródia eszközei, formái Petőfi Sándor A helység kalapácsa című komikus eposzában

2. Arany János nagykőrösi balladáinak témakörei és műfaji sajátosságai:

Arany János balladái tétel

3. Témakörök és ciklusszerkezet Ady Endre Új versek (1906) című kötetében

4. A próféta alakjának megjelenítése Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában (ez a tétel megvan mindenkinek!)

5. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének lehetséges értelmezései; két-három olvasat bemutatása

(ez a tétel megvan mindenkinek!)

6. A szerelmi tematika József Attila kései költészetében (1936-37)  

itt a honlapomon van egy szerelmi költészete tétel: a bevezetést, és a Flóra-Edit korszakot tanuljátok meg belőle!

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL II. Választható szerzők

7. Csokonai Vitéz Mihály költészetének gondolati és formai sajátosságai A Magánossághoz, Az estve és A tihanyi Ekhóhoz című alkotásai alapján

8. A sziget toposz jelentései Jókai Mór Az arany ember című regényében

9. A magyar társadalom ábrázolásának írói eszközei Móricz Zsigmond Tragédia, Szegény emberek és Barbárok című elbeszéléseiben

10. Az antik műfaji hagyományok továbbélése Radnóti Miklós költészetében itt

11. Az iskola és a kamaszkor megidézése Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötetének karcolataiban

12. A groteszk látásmód Örkény István Tóték című kisregényében

MŰVEK A MAGYAR IRODALOMBÓL III. Kortárs szerzők

13. A műfajok és költői formák változatossága Varró Dániel Szívdesszert című kötetében

MŰVEK A VILÁGIRODALOMBÓL

14. A példázat műfaja az Újszövetség evangéliumaiban (három történet értelmezése) itt: Bibliai példázatok címen

15. A kafkai ábrázolásmód sajátosságai Franz Kafka Az átváltozás című elbeszélése alapján

16. Mitológiai hagyományok Gabriel García Márquez Száz év magány című családregényében

SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA

17. A komikum megjelenési formái Molière A fösvény című klasszicista komédiájában

18. Éva szerepei és alakváltozatai Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményében itt: Madách – Éva szerepei

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI

19. A nyomozó alakja Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes történeteiben – egy-két novella elemzése alapján https://mek.oszk.hu/01700/01769/01769.htm

REGIONÁLIS KULTÚRA ÉS A HATÁRON TÚLI IRODALOM

20. A székelység világának reális és költői megidézése Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényében