• Hogyan jelennek meg Kölcsey A Szabadsághoz című költeményében az óda műfaji jellegzetességei? Elemzésében térjen ki a klasszicista stíluseszmény megvalósításának költői törekvéseire is!
 • Hogyan teremti meg a koherenciát az allegória Arany János A rab gólya című alkotásában? Elemezésében az allegória fogalmából induljon ki!
 • Mennyiben illeszkedik a klasszikus epigramma hagyományaihoz Petőfi Sándor Barátaim megölelének.. című alkotása? Milyen stílustörténeti, költői magatartásbeli háttérrel magyarázza az eltéréseket?
 • Milyen eszközökkel  teremti meg Balassi Bálint Ó én édes hazám… kezdetű költeményében a búcsúzás beszédhelyzetét? Elemzésében a szerző humanista értékrendszeréből induljon ki!
 • Milyen képet ad a lírai én és a világ viszonyának változásairól Babits Mihály Cigány a siralomházban című költeménye? Értelmezésében támaszkodjon az alkotás szerkezeti jellemzőire és az ismétlődő motívumokra!
 • Értelmezze a kihagyás, a hiány, a kifejtetlenség esztétikai funkcióját Pilinszky Négysoros című költeményében! Hogyan valósul meg az alkotásban a lírátlanítás folyamata?
 • Mutassa be, milyen szerepe van az ellentétezésnek a szavak, a motívumok és a nagyobb értelmi egységek szintjein Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez című költeményében!
 • Hogyan változtatja meg a művészetről, művészi alkotásról kialakult hagyományos felfogást Örkény  Mi mindent kell tudni című egypercesében? Értelmezze a szöveggel kapcsolatos írói viszonyt, szöveg és irodalom kapcsolatát az egyperces novella alapján!
 • Mutassa be, milyen lírai ars poetica fogalmazódik meg Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című költeményében! Hogyan terjeszti ki a költemény értelmezési lehetőségeit a nyelvi játékok, a hang- és szóalakzatok alkalmazása?
 • Értelmezze az elidegenedés és a magány kozmikus költői képeinek rendszerét Tóth Árpád Lélektől lélekig című költeményében! Elemzésében térjen ki a költemény kulcsmotívumainak magyar irodalmi párhuzamaira is!
 • Mutassa be, milyen módon ötvöződik az idill és a tragédia Radnóti Miklós Erőltetett menet című költeményében! Elemzésében térjen ki a poétikai eszközök jelentésszervező szerepére!
 • Hogyan építi fel a tűz központi motívuma Berzsenyi Dániel Levéltöredék barátnémhoz című alkotásának jelentésszerkezetét? Vázolja fel a tűzzel kapcsolatban álló szavak csoportját, majd értelmezze jelentésüket a vers egésze szempontjából!
 • Mutassa be Ady Endre Vér és arany című alkotását mint a szimbolista költészet egyik illusztratív példáját! Értelmezze az alkotás kulcsmotívumait, írásművében vegye figyelembe a szimbólumok különböző értelmezési lehetőségeit!
 • Hogyan idézi meg József Attila sorsát, alakját Nagy László József Attila! című költeménye? Elemzésében mutassa be az evokáció különböző megvalósulási lehetőségeit!
 • Értelmezze Dzsida Jenő Nagycsütörtök című alkotását! Melyek azok a motivikus sajátosságok, amelyek alapján alkalmassá válik a bibliai történet a félelem, a magány, kitaszítottság és a kisebbségi lét kifejezésére? Elemzésében vegye figyelembe a Biblia szövegét!

Ezután kiment, és szokása szerint elindult az Olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket: „Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek.” Aztán odébbment úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott. „Atyám, ha akarod kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.” Megjelent neki az égből egy angyal és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. aztán abbahagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak bánatukban. Rájuk szólt: „Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!” (Lk. 22, 39-46).