1. Egy lírai alkotás elemzése
 2. Lírai alkotások összehasonlító elemzése
 3. Prózai alkotások elemzése
 1. Egy lírai alkotás elemzése
 • Hogyan jelennek meg Kölcsey A Szabadsághoz című költeményében az óda műfaji jellegzetességei? Elemzésében térjen ki a klasszicista stíluseszmény megvalósításának költői törekvéseire is!
 • Hogyan teremti meg a koherenciát az allegória Arany János A rab gólya című alkotásában? Elemezésében az allegória fogalmából induljon ki!
 • Mennyiben illeszkedik a klasszikus epigramma hagyományaihoz Petőfi Sándor Barátaim megölelének.. című alkotása? Milyen stílustörténeti, költői magatartásbeli háttérrel magyarázza az eltéréseket?
 • Milyen eszközökkel  teremti meg Balassi Bálint Ó én édes hazám… kezdetű költeményében a búcsúzás beszédhelyzetét? Elemzésében a szerző humanista értékrendszeréből induljon ki!
 • Milyen képet ad a lírai én és a világ viszonyának változásairól Babits Mihály Cigány a siralomházban című költeménye? Értelmezésében támaszkodjon az alkotás szerkezeti jellemzőire és az ismétlődő motívumokra!
 • Értelmezze a kihagyás, a hiány, a kifejtetlenség esztétikai funkcióját Pilinszky Négysoros című költeményében! Hogyan valósul meg az alkotásban a lírátlanítás folyamata?
 • Mutassa be, milyen szerepe van az ellentétezésnek a szavak, a motívumok és a nagyobb értelmi egységek szintjein Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez című költeményében!
 • Hogyan változtatja meg a művészetről, művészi alkotásról kialakult hagyományos felfogást Örkény  Mi mindent kell tudni című egypercesében? Értelmezze a szöveggel kapcsolatos írói viszonyt, szöveg és irodalom kapcsolatát az egyperces novella alapján!
 • Mutassa be, milyen lírai ars poetica fogalmazódik meg Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című költeményében! Hogyan terjeszti ki a költemény értelmezési lehetőségeit a nyelvi játékok, a hang- és szóalakzatok alkalmazása?
 • Értelmezze az elidegenedés és a magány kozmikus költői képeinek rendszerét Tóth Árpád Lélektől lélekig című költeményében! Elemzésében térjen ki a költemény kulcsmotívumainak magyar irodalmi párhuzamaira is!
 • Mutassa be, milyen módon ötvöződik az idill és a tragédia Radnóti Miklós Erőltetett menet című költeményében! Elemzésében térjen ki a poétikai eszközök jelentésszervező szerepére!
 • Hogyan építi fel a tűz központi motívuma Berzsenyi Dániel Levéltöredék barátnémhoz című alkotásának jelentésszerkezetét? Vázolja fel a tűzzel kapcsolatban álló szavak csoportját, majd értelmezze jelentésüket a vers egésze szempontjából!
 • Mutassa be Ady Endre Vér és arany című alkotását mint a szimbolista költészet egyik illusztratív példáját! Értelmezze az alkotás kulcsmotívumait, írásművében vegye figyelembe a szimbólumok különböző értelmezési lehetőségeit!
 • Hogyan idézi meg József Attila sorsát, alakját Nagy László József Attila! című költeménye? Elemzésében mutassa be az evokáció különböző megvalósulási lehetőségeit!
 • Értelmezze Dzsida Jenő Nagycsütörtök című alkotását! Melyek azok a motivikus sajátosságok, amelyek alapján alkalmassá válik a bibliai történet a félelem, a magány, kitaszítottság és a kisebbségi lét kifejezésére?

2. Lírai alkotások összehasonlító elemzése

 • Berzsenyi Dániel: A közelítő tél – Weöres Sándor: Valse triste. Hasonlítsa össze a két alkotást! Térjen ki az évszak-motívumok jelentéseire, a költők szemléletmódjára! Vesse össze a műfaji sajátosságokat, szerkezeti jellemzőket és poétikai megoldásokat (pl. képalkotás, zeneiség)! feladatlap
 • Ady Endre: Góg és Magóg – Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet Vesse össze a két költemény költői szerepfelfogását! Elemzésében térjen ki a költemények motívumaira, nyelvi-stilisztikai megoldásaira is! vázlat
 • Petőfi Sándor: Az alföld – József Attila: Elégia. Hasonlítsa össze a két költeményt! Elemzésében térjen ki a szerkesztésmód sajátosságaira, a szerzők témájukhoz való viszonyára, a hangnem- és stílusbeli jellemzőkre is!
 • József Attila: Mióta elmentél – Csoóri Sándor: Ördögpille. Vesse össze a két költemény vershelyzetét, valamint a hangnem- és műfajbeli sajátosságokat! Elemzésében térjen ki az alkotások képalkotási megoldásaira!
 • József Attila: Reménytelenül – Pilinszky János: Tilos csillagon Hasonlítsa össze az elidegenedés és a magány kozmikus költői képeinek rendszerét a két költeményben!
 • Csokonai: Tartózkodó kérelem – Ady Endre: Tüzes seb vagyok Hasonlítsa össze a két költeményt! Foglalja össze, hogy a megjelenített közléstartalmak milyen szerelemfelfogásra utalnak. Elemzésében térjen ki költeményej szókincsbeli sajátosságaira is! (egy megoldás)
 • Balassi Bálint: Bocsásd meg, Úristen – József Attila: A bűn Hasonlítsa össze az alábbi két költeményt! Vizsgálja meg a művekben megjelenített léthelyzet közös és eltérő jegyeit, a versszervező motívumokat! Értelmezésében térjen ki a versépítkezés azon sajátosságaira is, amelyek az eltérő műfaji jellemzőkből fakadnak!
 • Berzsenyi Dániel: Magány – Kosztolányi Dezső: Egyedül

3. Novellaelemzési gyakorlatok

Krasznahorkai: Az utolsó hajók

Cserna-Szabó András: Az utolsó magyarok