Igazolja, hogy az alábbi részlet a romantikus nyelvezet és stílus sajátosságait mutatja!

Szörnyű idő, szörnyű idő,
S a szörnyűség mindegyre nő,
Talán az ég
Megesküvék,
Hogy a magyart kiirtja.
Minden tagunkból vérezünk,
Hogy is ne? Villog ellenünk
A fél világnak kardja.
És ott elöl a háború
Csak a kisebb baj, szomorúbb,
Mi hátul áll,
A döghalál.
Be kijutott részed
Isten csapásiból, Ó Hon,
Folyvást arat határidon
Két kézzel az enyészet.

Értelmezze a romantikus költő-ideált az alábbi versrészlet alapján!

Nem verték belém tanítók
Bottal a költészetet,
Iskolai szabályoknak
Lelkem sosem engedett.
Támaszkodjék szabályokra,
Ki szabadban félve mén.
A korláttalan természet
Vadvirága vagyok én. (Petőfi: A természet vadvirága)

Értelmezze az alábbi költemény-részletet abból a szempontból, hogyan fejezi ki Petőfinek a  költészet szerepéről alkotott felfogását!

Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet Isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Ujabb időkben isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.
(Petőfi: A XIX. század költői)

Vesse össze Petőfi történelmi jövőképét Kölcsey víziójával!

És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat  és más keblű nép,
Szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.

Kölcsey: Zrínyi második éneke
Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma
Vértengerbe kerűl. Mindegy. Az lesz az ítélet,
Melyet ígért isten próféták ajkai által.
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök idvesség, s érette a mennybe röpűlnünk
Nem kell, mert a menny fog a földre leszállni.

Petőfi: Az ítélet

Hasonlítsa össze a Toldi és a Toldi estéje kezdőképeit! Hogyan jelzik előre a két költemény közti tematikai-hangulati különbséget?

Ég a napmelegtől a kopár szik sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta.
Nincs egy árva fűszál a torzs közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
(Toldi)
„Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.
(Toldi estéje)

Az elbeszélő költemény számos eposzi elemet megőrzött.  Az eposz mely kötelező elemeire ismer rá az alábbi példákban?

a., Toldi György, a rókalelkü bátya

b., Mostan emlékezem az elmúlt időkről, / Az elmúlt időkben jó Toldi Miklósról. (Ilosvai sorait Arany az Előhang mottójaként idézi)

Arany Jánost a lélektani ábrázolás mesterének tartják. Jellemezze a szerző kifejezésmódját az alábbi részlet alapján!

Jő, szeme villan s tapad a tőrre,
arca szobor lett, lába gyökér,
sebből pirosan buzog a vér.
Könnye se perdűl, jajja se hallik,
Csak odakap, hol fészkel az agy:
Iszonyu az, mi oda nyilallik!…
Döbbenet által a szív ere fagy.
(Arany: Tetemre hívás)

Az alábbi népballada szerves része a bűnhődés-motívum. Vesse össze Arany bűn-bűnhődés felfogásával!

,, Aranyos Bözsikém, mi  bajod érkezett,
A szoknyád eleje úgy megrövidedett?
Szabó nem jól szabta,varró nem jól varrta
Az az adó leány reám nem jól adta.
Szabó is jól szabta,varró is jól varrta,
Aranyos Bözsikém,csak te vagy az oka.
Tűröm és tagadom,muszáj megmondanom,
Gyöngyvári úrfitól, attól vastagodom
Gyertek, ti zsandárok, vigyétek, vigyétek,
Bözsikét vigyétek, börtönbe vessétek.

Bemegy a kiskertbe,hullassa könnyeit,
Hullassa könnyeit rózsafa tövibe.
Virágok, virágok, szépen kinyíljatok,
Mikor én meghalok,mind lelankadjatok.
Harangok, harangok,szépen konduljatok,
Mikor én meghalok,mind elnémuljatok.

Vesse össze az alábbi két költemény-részletet! Milyen világlátás köti össze a két költeményt? Mutasson rá a költői eszközök hasonlóságaira és különbségeire!

Minden Egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Minden Egész eltörött
. (Ady)
Akár egy halom hasított fa
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.

(József A)

Milyen különbségeket lát a szerelmi élmény kifejezésének alábbi két módja között?

Hóhérok az eleven vágyak
Átok a legszebb jelen is,
Elhagylak, mert nagyon kívánlak.
(Ady: Meg akarlak tartani)
Fa leszek, ha fának vagy virága
Ha harmat vagy, én virág leszek
Harmat leszek, ha te napsugár vagy,
Csak hogy lényink egyesüljenek.
(Petőfi: Fa leszek, ha…)

Azonosítsa Babits három nagyobb költői korszakát az alábbi sorokban, és indokolja válaszát!

Hess, hess, ti sok verdeső, zümmögő, fényes bogár!

Ha holtakat nem ébreszt: mit ér a trombitaszó?
Csak a könny, csak a könny, csak a könny hull
s nem kérdi, mire jó?

KOSZTOLÁNYI

A gyermekszerep Kosztolányi után számos más költőt is megihletett. Mennyiben más Oravecz Imre kortárs költő gyermekszerep-értelmezése, mint Kosztolányié? Három elemet nevezz meg!

nagymama azt mondja,

hogy tegyem a fejembe a régi sapkám,

hátha még jó.

próbálom a szájamon át betenni,

próbálom az orromon át betenni,

próbálom a fülemen át betenni,

de nem megy.

ezt nem értem,

nőtt a fejem, de a sapka nem,

és mégse tudom a fejembe tenni.

X

X