SZOPHOKLÉSZ. Jellemezze Antigonét és Iszménét a szöveg alapján! Miért mondhatjuk Antigonéra, hogy tragikus hős?
ISZMÉNÉ
Szerencsétlen leány, ha így van ez, magam
Kötök vagy oldok - rajta mit változtatok?
ANTIGONÉ
Gondold meg ezt: velem tartasz, segítesz-e?
ISZMÉNÉ
Terved hová vezet, milyen veszélybe mégy?
ANTIGONÉ
A drága testet két kezeddel bírod-e?
ISZMÉNÉ
Te mernéd eltemetni őt, akit tilos?
 ANTIGONÉ
Testvéremet s testvéredet, ha nem követsz,
De senki áruláson engemet nem ér.
ISZMÉNÉ
Irtózatos, ha egyszer tiltja ezt Kreón!
 ANTIGONÉ
Attól, mi engem illet, ő sem zárhat el.
 SZOPHOKLÉSZ. Hogyan értelmezhető a bűn fogalma az Oedipus-tragédiában? Magyarázza meg az alábbi részletek alapján!
KAR
 Ó, emberi szem bús réme! Kinok
  kinja! Soha más nagyobb kinokat
  nem láttam én. Milyen őrület
  szállt meg, nyomorult? Mely isten ugort
  rá legnehezebb ugrásaival
  bús végzetverte fejedre?

OEDIPUS

(…) Nincsen nálam, akit
  jobban gyűlöl az ég.

OEDIPUS
 (…) Óh, jaj, nem-látva és nem-tudva lettem én
  apátok attól, aki szült rég engem is!
SHAKESPEARE. Mi a magyarázata annak, hogy a XVII-XVIII. században az alábbi módon vélekedtek Shakespeare drámáiról?
Az a rendetlenség és valószerűtlenség, amely a szabályok áthágásából származik, Shakespeare-nél annyira kézzelfogható és undorító, hogy senki nem lelheti benne örömét, aki csak valaha valamely értelmeset olvasott. (Gottsched, német kritikus, XVIII. szd.)

Részeg barbár! Durva bohóc! Hamlet olyan barbár mű, hogy a legalacsonyabb rendű francia vagy olasz közönség nem bírná elviselni. (Voltaire)

…a közönség gyönyörtől ájuldozva hallgatja a nevetséges bohóckodást, amely Kanada vadembereihez lenne méltó.(…) a földszint tapsol, és lelkesen követeli, hogy tartsák műsoron ezeket az ocsmány laposságokat.  (Nagy Frigyes)
SHAKESPEARE. Hogyan sejteti és vetíti előre a tragédia eseményeit a következő szövegrészlet?
Benvolio
Vigyázz! E szél túl messsze elröpített;
Már áll a bál, s mi későn érkezünk.

Romeo
Félek: korán. A sejtelmes jövendő,
Melyet még rejt a csillagok talánya,
Azt súgja, hogy e fényes dáridón
Borul sötétbe sorsom, s indul el
Örvényes mély felé suhanva, hol
Halál tesz pontot gyűlölt életemre.
De Ő, ki a kormányon tartja jobbját,
Vezesse gályám! – Menjünk, víg urak!
MOLIERE. Értelmezze az alábbi szövegrész alapján Moliére művészi céljait!

Moliere előszava a Tartuffe-höz (részlet, 1667 )

"Íme egy komédia, amely nagy port vert fel, amelyet sokáig üldöztek, és a benne ábrázolt személyek nagyobb hatással voltak Franciaországra, mint az általam eddig ábrázolt személyek együttvéve. A márkik, a kényeskedők és a felszarvazottak szelíden elviselték színrevitelüket, és úgy tettek, mintha a többiekkel együtt ők is mulatnának a róluk festett képen, de a képmutatók nem értették meg a tréfát, először megriadtak, és különösnek találták, hogy elég bátorság van bennem grimaszaik eljátszásához (…). Ez olyan bűn, amelyet képtelenek megbocsátani, és mindannyian rettenetes dühvel fegyverkeztek fel komédiám ellen.

(…) Ha a komédia hivatása az emberi hibák kijavítása, akkor nem tudom, miért kellene egyesekkel kivételt tennünk, mivel ennek a hibának az államra nézve sokkal veszélyesebb következményei vannak, mint az összes többinek együttvéve. Láttuk, hogy a színház nagy erényekkel bír a hibák javítása terén. (…) Nagy merénylet a hibák ellen, ha az egész világ nevetségére találjuk fel őket. Könnyen elviseljük a feddést, de egyáltalán nem viseljük el a nevetségességet. Szívesebben vagyunk gonoszak, mint nevetségesek.
KATONA. A dráma cselekménye a hagyományokkal ellentétben nem egyszálú. Hogyan utal erre Bánk alábbi monológja? Hogyan kapcsolódik össze a dráma két cselekményszála?
   Itten Melindám, ottan a hazám -
A pártütés kiáltoz, a szerelmem
Tartóztat. - Énrám bíz a szúnnyadó
Gondatlan - énrám tevé le a
Szegény paraszt elfáradt csontjait:
Nem vélik ők a zendülést, mivel
Bánk a király személye - esküszöm
Meg is fogok felelni ennek, és
Habár tulajdon síromon fog is
A békességetek virágzani. -
- Két fátyolt szakasztok el:
Hazámról és becsületemről. A
Bocsánatot hörgés közt is mosolygom,
Ha ölettetésem ezekért lészen! - Egy
Mennykőcsapás ugyan letépheti
Rólam halandóságom köntösét: de
Jóhíremet ki nem törölheti.
MADÁCH. Az ember tragédiája szerkezetének vázlatát látja. Milyen logikai megfontolások alapján építi fel Madách a művet?
madi

 

MADÁCH. Jellemezze az Ádám és Lucifer közti ellentétet az alábbi részlet alapján!
ÁDÁM
Ez az, ez az, miért mindég epedtem,
Pályám mindeddig tömkeleg vala,
Az élet áll most teljesen előttem,
Mi szép, mi buzdító versenydala.

LUCIFER
Szép a magasból mint a templomének,
Bármily rekedt a hang, jajszó és sohaj
Dallamba olvad össze, míg fölér.-
Így hallja azt az Isten is, azért
Hiszi, hogy jól csinálta e világot.
De odalent másképen hallanók,
Hol közbeszól a szív verése is.
ÁDÁM
Te kétkedő gúny, hát nem szebb világ ez,
Mint mindaz, amin eddig átgyötörtél?

 

IBSEN. Jellemezze Torwald Helmert az alábbi megnyilatkozásai alapján!
HELMER: Úgy kell festenie, mintha minden úgy volna  köztünk, mint azelőtt.  De természetesen csak a világ szemében. (...)

HELMER:  Nóra, én örömmel dolgoznék érted éjjel-nappal (...)  De nincs    senki, aki a becsületét áldozná fel azért, akit szeret.

NÓRA: Asszonyok százezrei tették meg.

HELMER: Ah, te nem ismered az igazi férfiszívet, Nóra. Egy férfi számára nincs semmi olyan  leírhatatlanul édes és megnyugtató,  mint tudni, hogy megbocsátott a feleségének...  Hogy teljesen őszinte szívből megbocsátott. Hisz az asszony ezzel szinte kétszeres  értelemben is a tulajdona lett, mintegy újra világra hozta.
MILLER. Milyen attitűdök, életvezetési stratégiák bontakoznak ki az alábbi beszélgetésekből? Hogyan befolyásolják ezeket a magatartásformákat a családtagok reakciói?
(első este)

Willy: Ejtsd ki Willy Loman nevét – és leesik az állad.  Mintha nagyágyút sütnél el.
Biff:  Jól van, apa.
Willy: Én nagyágyú vagyok!
Biff:   Persze, persze.
Willy: Ti ketten, fiúk, együtt, meghódíthatjátok a civilizált világot! (...)
(Requiem)
Biff:     Csak az álmai hazudtak. Hazug álmokat szövögetett.
Happy:    Ne merd ezt mondani!  
(…)
Happy:         .... itt verekszem ki a szerencsémet! A Loman-fivérek!
Biff:     Én már tudom, ki vagyok.
Happy:    Úgy is jó, testvér. Megmutatom én neked meg a többieknek, hogy Willy Loman nem halt meg hiába. Az álma igaz volt. S ez az egyetlen igaz álom – elsőnek lenni mindenekfölött.