1. 1999.  A sztereotipia kutatásának szemiotikai lehetőségei.  In: Felfedezőúton a jelek világában. Magyar szemiotikai tanulmányok 2. szerk. Voigt Vilmos és Balázs Géza. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság.
 2. 1999. Irodalmi adattár és fogalomgyűjtemény. Budapest, EFEB felvételi előkészítő.
 3. 2003. Szövegépítkezés a ráolvasó imádságokban. Magyar Nyelvőr 127. 92-97.
 4. 2004. A nyelvi mágia eszközei az epikus ráolvasó imádságokban. Doktori disszertáció. Egyetemi Kvt.   Kd 10144.
 5. 2005.A nevek mágiája Névtani Értesítő 27.  248-256.
 6. 2005. Oldódnak, vagy szilárdulnak a kulturális blokkok? Középiskolai helyzetkép. Vasi Szemle LIX. évf. 5. szám. 593-597.
 7. 2005. A tér, idő és a szereplők rendszere az epikus ráolvasó imádságokban. In: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Semiotica Agriensis I.  szerk. Balázs-H. Varga – Veszelszki. Líceum Kiadó, Bp-Eger. 180-192.
 8. 2006. Folklorisztikai szövegtipológia – az epikus ráolvasó imádságok. In:  Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 182-208.
 9. 2007. Emelt szintű érettségi feladatsorok. Magyar nyelv és irodalom. Mozaik Kiadó. Szeged.
 10. 2008. Szövegvilág és festett univerzum Az archaikus népi imádságok és a szakrális festészet kapcsolódási pontjai. Szemerkényi Ágnes szerk. Folklór és vizuális kultúra. Akadémiai Kiadó, Bp. 170-183.
 11. 2008. Szövegműveletek és irodalmi interpretáció.  Tolcsvai Nagy Gábor-Tátrai Szilárd szerk. Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta Könyvkiadó 72-78.
 12. 2008. Text typology in folkloristic studies. Epic incantational prayers. In: Function and Genres. Studies on the Linguistic Features of Discourse Types. Tolcsvai Nagy Gábor (ed) Frankfurt am Main: P. Lang.
 13. 2009. Balázs Géza – Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. Pauz-Westermann – Inter – Prae. Celldömölk-Budapest
 14. 2010.  A betegségek körülírása az archaikus népi imádságokban. Szemerkényi Ágnes szerk. Folklór és nyelv. Akadémiai Kiadó, Bp. 359-370
 15. 2012. Ízleljük meg a süteményneveket! Balázs Géza-Balázs László-Veszelszki Ágnes: Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Magyar Szemiotikai Társaság – ELTE-Eötvös Kiadó. Budapest. 187-190.
 16. 2012. Ős-szabari lankán. A régi Zalaszabar. Magánkiadás. Budapest.
 17. 2015. Migránsok a középiskolában – helyi integrációs stratégia. Iskolaszolga, Menedzser Praxis 2015. október. 30-39. Kapcsolódó: http://www.iskolaszolga.hu/index.php?menu=cikk&id=28
 18. 2017. Szavak a határon. Balázs Géza-Minya Károly szerk. Multikulturalitás. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 261-270.
 19. 2018. A látható idő. Balázs Géza-Minya Károly- Pölcz Ádám szerk. Az idő szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 89-96.
 20. 2019. Mysterium fidei. A szent titok (az Eucharisztia) jelelmélete a katolikus teológiában. Balázs Géza-Minya Károly- Pölcz Ádám szerk. A titok szemiotikája. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 89-100.
 21. 2019. Érti a hexametert is… (Köszöntő Balázs Géza 60. születésnapjára)
 22. 2019. Krisztus teste szánkon… Az Oltáriszentség jelvilága a teológiától az archaikus népi imádságokig. Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel szerk. Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület; Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár. 321-329.
 23. 2020. A derűs múzsa. Irodalmi nevelés és nevetés. Magyaróra II.évf. 1-2. 139-142.
 24. 2021. Szó bennszakad, hang fennakad… tanárként a vírus idején (Magyaróra II. évf. 3-4)
 25. 2021. Vesztésre áll-e a régi magyar irodalom? (Magyaróra III. évf. 2. 140-145)
 26. 2021. Ámor és mámor. Szerelem és bor közös jelvilága (megj. alatt)
 27. 2021. “Itthon vagyok.” e-nyelvmagazin.hu
 28. 2021. Idő és énidő. kultura.hu
 29. 2021. Így írtunk mi. kultura.hu
 30. 2021. Minek nevezzelek? kultura.hu
 31. 2021. Magyarérettségi 2021. Magyaróra III. évf. 3. 378-380.
 32. 2021. Három évforduló. Dosztojevszkij 200, Pilinszky 100, Erdélyi 100. Magyaróra III. évf. 3. 381-383.

Konferenciaelőadások

 • 2003. A nyelvi mágia szemiotikai kontextusban. Szemiotikai konferencia, Eger. Esterházy Károly Főiskola.
 • 2006. Szemiotikai szövegtan az irodalomórán. Szemiotikai konferencia, Eger. Esterházy Károly Főiskola.
 • 2007. Verselemzési technikák fejlesztése és digitális alapú projektek. FPI napok, Budapest, Raoul Wallenberg Gimnázium. (2007. jan. 30)
 • 2008.  A képpé fordított szöveg szemantikája. Szemiotikai konferecia, Eger, Esterházy Károly Főiskola.
 • 2009. Integráció a gyakorlatban. A vezetés szerepe az SNI-s és TBMN-es tanulók oktatási-nevelési feltételeinek megteremtésében. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai értekezlete (2009. szeptember 23).
 • 2009. Útalakzatok a folklórbanAz útelágazástól a labirintusig. Szemiotikai konferecia, Eger, Esterházy Károly Főiskola. (2009. október 2.)
 • 2012. Ős-szabari lankán – A régi Zalaszabar. Zalaszabar, Margaréta-ház. (2012. december 23.)
 • 2016. Szavak a határon. A migráció nyelvi-nyelvészeti aspektusai. 15. Semiotica Agriensis. 2016. október 02.
 • 2017. A látható idő.  (ppt) 16. Semiotica Agriensis. 2017. szeptember 30.
 • 2018. Mysterium fidei. Az Eucharisztia jelelmélete a katolikus teológiában. (ppt) 17. Semiotica Agriensis. 2018. szeptember 29.
 • 2019. 18. Semiotica Agriensis. (program) Szimbólumtérkép a gyermekről – középiskolások asszociációs hálói alapján. Eger, 2019. szeptember 28.
 • 2021. A Váradi Biblia (program). Egy liturgikus nyelvváltás és környezete. (ppt) Nagyvárad, 2021. szeptember 9-10.

Egyéb

2019. április 05. Könyvjelző. Szent István Rádió (Eger). Interjú

2020. június 16. Az este. Házigazda. Kossuth rádió.

2021. 04.14. 55. Magyar nyelv hete. Magyaróra folyóirat, pódiumbeszélgetés.